جایزه شیمی قرن به دکتر احمدی نژاد داده شد !

جایزه شیمی قرن به دکتر احمدی نژاد داده شد !

به دلیل تبدیل کردن ریال به پهن

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر