خجسته زاد روز شاهنشاه آریامهراعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی شاد باش و راهش ادمه خواهد داشت.


شعراز : نوذر نوذری بمناسبت چهارم آبان زاد روز محمد رضا شاه پهلوی
نه و چهار ابان شادی ایرانیان ......................... ماه گل و بوستان زاد شهنشاهمان
چار ابان شدعیان یاد شه مهربان ......... ................ خرمی دوستان شاهد ماه ابان
غنچه گل خنده زد خنده تا بنده زد......................... ماه برازنده زد شادی شاه جهان
نور ببار آمده بوس وکنار آمده .............................عین نگار آم ده در وطن گل ستان
مهر ترا آریا شاه خردمند ما ..............................منبع مهر و وفا نور دو چشمان ما
 زاد تو روز خدا مهر تو در جان ما.........................ای شه علم ووفا پادشه مهربان
 علم زتو پایدارکشور ما استوار..............................ملت سرمایه دارچشم و چراغ جهان
زن زتوآزادشدکارگران شادشد..............................شا ئبه بربادشد آمده ای در ابان
ازتووطن استوارشادی مردم ببار..........................نغمه ونورونگارروز خوش دوستان
امن شد ایرانزمین امنییت بی قرین ........................روی تو ماه ومعین سرور ایرانیان
 شاه محمدرضا پادشه با صفا ...............................منبع نور خدا دادگر مهربان
  زاد تو فرخنده بادنام توپاینده باد پهلویم زنده بادشادی ایرانیا ن نوذر / هلند آبان 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر