مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون اندیشه ۹ آبان ماه


موضوع شورای ملی/ مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون اندیشه ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ یا ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲

link sedaye mosahebeh shahzadeh reza pahlavi ba andisheh tv