Iranian asylum-seekers in Turkey Supporting Nasrin SotoudehIranian asylum-seekers in Turkey Supporting Nasrin Sotoudeh
برگزاری مراسم حمایت از نسرین ستوده و ستار بهشتی در ترکیه


اعتصاب: به گزارش روابط عمومی جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران ، بنا به فراخوان این جبهه در کشور ترکیه و در شهر نوشهیر و به دعوت جمعیت حمایت از زندانیان سیاسی ایران – کلن و هم زمان با تجمع آلمان ، مراسمی در شهر نوشهیر ترکیه با حضور تعدادی از پناهجویان و پناهندگان ایرانی حاضر در این کشور درحمایت از اعتصاب غذای نسرین ستوده و محکوم کردن رفتار وحشیانه با شهید ستار بهشتی، برگزار گردید .
این مراسم اعتراضی با سرود ای ایران آغاز گردید که در پی آن گوشه ایی از مبارزات خانم نسرین ستوده در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و نیز شرح حالی از زندگی و مبارزه ایشان بیان گردید. همچنین در ادامه قسمتی از فعالیت های شهید راه آزادی ستار بهشتی یکی از وبلاگ نویسان و کنشگر حقوق بشری که ظرف یک هفته پس از دستگیری زیر ضربات وحشیانه شکنجه گران قرون وسطایی، شهادت را برگزید و تن به ذلت پذیری در برابر حاکمیت نداد بیان شد و حضار نسبت به مقام این شهید جنبش سبز ادای احترام نمودند.
در پایان این مراسم بیانیه جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران در باره آزادی بی قیدو شرط و هرچه سریعتر خانم نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و همچنین محکوم نمودن رفتار وحشیانه با زندانیان و مجازات قاتل یا قاتلین شهید ستار بهشتی خواند شد و این مراسم با اجرای سرود یار دبستانی توسط حضار به پایان رسید .

Iranian asylum-seekers in Turkey Supporting Nasrin Sotoudeh 
برگزاری مراسم حمایت از نسرین ستوده و ستار بهشتی در ترکیه


اعتصاب: به گزارش روابط عمومی جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران ، بنا به فراخوان این جبهه در کشور ترکیه و در شهر نوشهیر و به دعوت جمعیت حمایت از زندانیان سیاسی ایران – کلن و هم زمان با تجمع آلمان ، مراسمی در شهر نوشهیر ترکیه با حضور تعدادی از پناهجویان و پناهندگان ایرانی حاضر در این کشور درحمایت از اعتصاب غذای نسرین ستوده و محکوم کردن رفتار وحشیانه با شهید ستار بهشتی، برگزار گردید .
این مراسم اعتراضی با سرود ای ایران آغاز گردید که در پی آن گوشه ایی از مبارزات خانم نسرین ستوده در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و نیز شرح حالی از زندگی و مبارزه ایشان بیان گردید. همچنین در ادامه قسمتی از فعالیت های شهید راه آزادی ستار بهشتی یکی از وبلاگ نویسان و کنشگر حقوق بشری که ظرف یک هفته پس از دستگیری زیر ضربات وحشیانه شکنجه گران قرون وسطایی، شهادت را برگزید و تن به ذلت پذیری در برابر حاکمیت نداد بیان شد و حضار نسبت به مقام این شهید جنبش سبز ادای احترام نمودند.
در پایان این مراسم بیانیه جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران در باره آزادی بی قیدو شرط و هرچه سریعتر خانم نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و همچنین محکوم نمودن رفتار وحشیانه با زندانیان و مجازات قاتل یا قاتلین شهید ستار بهشتی خواند شد و این مراسم با اجرای سرود یار دبستانی توسط حضار به پایان رسید .