نوشتار ٩ سال پیش هادی خرسندی در مورد سعيد مرتضوی


نوشتار ٩ سال پیش هادی خرسندی در مورد سعيد مرتضوی

اي قاضي پست و پستواره
اي مرتضوي زشتکاره

...
خواهند ترا دراز کردن
از سوي رژيم بهر چاره

خواهند پي فريب مردم
فرياد زنند از مناره:

مسئول تمامي جنايات
اين ملعون است آره آره!

چون سيد و اکبري و رهبر
بودند هميشه هيچکاره ؛

اين قاضي خودسر و پدرسگ
چون گرگ نموده پاره پاره.

اکنون دلتان خنک نمائيم
اي خلق وطن بکن نظاره

او را بکشيم تا به رهبر
فحشي ندهد کسي دوباره!

آنگاه براي تو شمارند
يک عالمه جرم بي شماره

قرباني شان توئي سعيدا!
اين بار؛ بنا به استخاره

فرصت ندهند تا بگوئي
مافوق تو کيست در اداره

فرصت ندهند تا بگوئي
کرده چه کسي ترا اجاره

ناگاه شوي تو واجبي خور
رهبر بکند اگر اشاره

با چشمک رهبر گرامي
بپا نشوي سعيد امامي

اصغر آقا - سه شنبه 31 تير 1382