کمتر از یک سال تا خشک شدن کامل بخش جنوبی دریاچه ارومیهبررسی های کارشناسی نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا وقوع فاجعه فاصله ای ندارد. برآوردها حاکی از آن است که تا پایان تابستان سال آینده، بخش جنوبی دریاچه ارومیه به جز در محدوده پل میانگذر، به طور کامل خشک خواهد شد.تا پایان تابستان 93 فاجعه در شمال غرب ایران رخ می دهد