وموسو و تغییر نامش از سوی انگلستان به ابوموسی
وموسو و تغییر نامش از سوی انگلستان به ابوموسی!


تغییر نامهای جغرافیایی یکی از ابزارهای استعمار بویژه #بریتانیا از سده شانزدهم میلادی بدینسوی بوده است. دو نمونه بارز این سیاست موفق آمیز تغییرنام در تاریخ مدرن، 'جزایر مالویناس' و 'دریای پارس' بوده است! 


بریتانیا پس از اشغال و جدائی 'جزایر مالویناس' از آرژانتین، آنها را بیدرنگ به 'جزایر #فالکلند' تغییر نام داد و امروز در اکثر کشورهای جهان بدین نام شناخته میشود؛ نمونه دوم و بارز آن تغییر نام 'دریای پارس' است که پس از اشغال #عمان و جدائیش از ایران در زمان #فتحعلیشاه قاجار آنرا به 'دریای عمان' تغییر نام دادند و امروز درصد بسیاری کمی از ایرانیان از آن آگاهی دارند. [1]

امروز هم که #بوموسو و #گپ سبزو که نامهای ایرانی، راستین و تاریخی این جزیره همیشه ایرانیست، بریتانیا پس از اشغال آن در سال ۱۹۰۸ میلادی و آوردن تنی عرب به جزیره اشغالی، آنرا به #ابوموسی تغییر نام داد - و ما امروز دوباره ندانسته از #انگستان پیروی کرده و مانند اشغالگران دیروزی، بدان "ابوموسی" میگوییم! شوربختانه نه تنها ملت ما، بلکه دولتمردانمان هم از انگلیسیها پیروی کرده و آنرا "ابوموسی" میخوانند!

باری، این وظیفه یکایک ما ایرانیانست که زمانی که از این جزیره سخن میگوییم، نام راستین ایرانی و تاریخی آنرا که "بوموسو" یا "گپ سبزو" که دو نامیست که خود تابامروز ساکنان و بومیان آنرا میخوانند، بکار ببریم! این دو نام با آمیزش واژگان ایرانی ساخته شده است!

نخست واژه "بوموسو"، که ساختاری از دو واژه "بوم" یعنی "سرزمین/کشور"، با پسوند "-و" = کوچک (سرزمین کوچک) و واژه "-سو"، کوتاه شده "سوز" پارسی (از گویش پارسی ِ سیستانی) بمعنی "سبز" است. نام دیگرش که "گپ سبزو" است، دوباره به همان معنیست، که ساختاری از دو واژه "گپ" (در زبان بلوچی) به معنی سرزمین و "سبز" + - پسوند "و" (که خرده اش میسازد)، که میشود سرزمین ِ سبز کوچک.

بکاربری نام دروغین 'ابوموسی'، به همان اندازه نادرست و توهین آمیز است، که انگلستان و مترسکهای عربش در منطقه، خلیج فارس را "خلیج ع**ی" میخوانند! افزون برآنکه، تازمانیکه نام دروغین "ابوموسی" بر روی این جزیره ایرانی باشد، اعراب ادعای مالکیت خواهند کرد، چون نامش عربیست

یکی از انگیزه های تلاش گسترده انگلستان از جمله تشویق و برانگیختن اعراب ساده لوح منطقه در تغییر نام خلیج فارس به نام دروغین خلیج ع**ی، در حقیقت در ادامه همان سیاست های گذشته بریتانیاست. پیاده سازی این سیاست، نخست با تغییر نام آغاز میشود. سپس با تاریخ و مدرک سازی برایش هویتی دروغین و جدا از عنصر اصلیش که ایران است ساخته تا سرانجام موفق شود استانهای جنوبی ایران که سرزمینهای نفت و گاز خیز کشورمان هستند از ایران جدا ساخته و به زیر کنترل خود در آورند.[2]

بنابرین، وظیفه همه ما ایرانیانست که در دفاع از تمامییت ارضی کشورمان و نیز این ننگ و توهین را که نشانه ی استثمار بریتانیاست را از فرهنگ-جغرافیایی کشور بزداییم - تا چند صد سال دیرتر فرزندان ما نگویند: "من در جزیره ای زندگی می کنم که نامش بوموسو ست، اما به آن ابوموسی می گویند، چون انگلیسیها این نام را برآن نهادند!"


نوشته ادمین خلیج فارس

منابع:
----------------------

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به خلیج فارس در تویتر بپیوندید:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#خلیج_فارس
Persian Gulf Forever
#Persian_Gulf_Forever