مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه و شهبانو فرح پهلوی ۴ آبانِ ۱۳۴۶
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر