برخی توهین به قهرمانانِ تاریخی و فرهنگی سرزمینمان را نشانِه روشن فکری میدانند

برخی توهین به قهرمانانِ تاریخی و فرهنگی سرزمینمان را نشانِه روشن فکری  
 میدانند
,همچنین گمان میکنند
 که بسیار انسان و کار درست هستند و با پوزخند و توهین به چیزهای خوبی که
 نیاکانمان برایمان به جا گذاشتند از مناطق باستانی تا نوشته های گرانبها خود را بسیار امروزی و تحصیل کرده و روشن فکر میدانند. هممیهنانتان را تحقیر میکنید, سیگار بر لب گرفتن و توهین و سرکوب تاریخِ هیچ مملکتی شما را نه روشن فکر میکند و نه مبارز. شما با نازیستها هیچ فرقی ندارید در زمانیکه سرزمینمان در اشغال اسلامگراهاست به جای مبارزِه با آنها خود زنی میکنید.
 سرکوبِ شخصیتی, سرکوبِ هویتی میکنید و این تنها نشانه شخصیتیِ نادانان, ابلهان و دشمنان هست. مانند جمهوری اسلامی. 
چه درست هست که میگویند جمهوری اسلامی و اینکه بیشترین آنها گرایش به روسیه و افکار آن را هم دارند. شما انسانهای بی هویتی هستید که فرقی با شستشو شده مغزیهای مذهبی ندارید. من کوشش میکنم که به شما توهین نکنم. اما یاد آوری میکنم که باور کنید کسی برای شما هویچ هم خورد نمی کند. 😄😊😉 . 

ندا


In short tried to say some words to those who try to attack the good part of history and identity & Roots of the cultures, they think holding cigarette in hand and saying no to good things left for us from ancestors makes. 
them open minded and modern! Our country Iran is colonized by Islam we need to fight that .At the end. You are fooling yourself no one care about your hate. , believe me by those hate you got for ppl roots doesn't make you any different from brained washed religious people. Your ideology is the same as Nazism 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر