شکاف زمين در ٥ متري نقش رستم

شکاف زمين در ٥ متري نقش رستم

تا كوه نقش رستم،چندگام ديگر

سورنا لطفي‌نيا :

شکافي تازه و همسو با شکافي که چندي پيش در کف زمين و در 20 متري نقش رستم ايجاد شده بود، شکل گرفته و اکنون به ٥ متري آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشي رسيده است. به گزارش ميراث خبر؛ «عبدالرضا نصيري»، معاون سازمان ميراث فرهنگي فارس براين باور است که، اين شکاف تاثيري روي نقش رستم ندارد. اين درحالي است که کارشناسان ميراث فرهنگي اين شکاف را تهديدي بزرگ براي اين اثر ارزشمند مي‌دانند. 
نصيري، گفت: «اين شکافي که در کف زمين ايجاد شده به شوند(:دليل) پايين رفتن  آب‌هاي زيرزميني است نه زمين‌لرزه.»
اين درحالي است كه بسياري، اين شكاف را به شوند زمين‌لرزه دانسته و بر اين باورند كه هرچه زودتر بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود. 


http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=6263