مبارزه یا سرکوب شخصیتی؟

💢مبارزه یا سرکوب شخصیتی؟💢
Struggle & battle or repression of personality?

زمانیکه این کلیپ را درست میکردم شناخت نداشتم که موسیفی کوتاه پایانی قدیمی هست و گروههای متفاوتی ازش استفاده میکردند.