نه به جمهوری ضد ایرانی

به تظاهرات ما ١۶ ژانویه در فرانسه بپیوندید برای مبارزه با جمهوری اسلامی

تجمع مقابل زندان رجایی شهر نه به اعداممبارزان راه آزادی را اعدام نکنید!

 

به مناسبت ۱۷ دی ماه روز آزادی زنان از بند اسارت بدست رضا شاه بزرگ