زاد روز شهبانو فرح پهلوی شاد باش

شادی جان و جهان گوشه لبخند تو باد
آسمانم چو شفق چهره خرسند تو باد
روز میلاد تو پیروزی جانان باشد
مهرگان مهر تو را , نوش شکرخند تو باد
هر زمان مهر ترا می طلبد ایرانی
شود آزاد وطن لحظه پیوند تو باد
مام میهن شود آزاد ز گفتار تو مام
خوش پیامی بده امروز که در پند تو باد
شاه شاهان ز تو شد وارث آن تخت و کلاه
پادشاهی وطن هدیه به دلبند تو باد
نوذری شاد که شد مرتبه اش عین سخن
این زمان منتظر امر خداوند تو باد


 نوذر نوذری
 آلمان.  اکتبر 2012


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر