17 nov 2012 صدای وحید اصغری خواهیم بود

نگاره: ‏پس از قادسیه 57 ، شورشیان تمامی منتقدین را به زندانها مذهبی مورد حبس ، شکنجه و اعدام قرار دادند که تا کنون شوربختانه این روند غیر انسانی ادامه دارد.
در راستای حمایت از شیر مردان و شیر زنان در بندمان ما آزادیخواهان و جریان های سیاسی گرد هم جمع شده و صدای مظلوم زندانیان سیاسی را به گوش جهانیان میرسانیم
حضور پر شور شما هم میهنان ارجمند باعث روحیه صد چندان زند
انیان سیاسی در درون زندانهای ضحاک زمان خواهد بود .
بیایید همه ما صدای زندانیان سیاسی باشیم
مکان : میدان سرگل توریت استکهلم سوئد
زمان : شنبه 17 نوامبر ساعت 4 بعدظهر
امضا کنندگان :
امضا کنندگان:
سازمان رستاخیز نوین ایران
انجمن پادشاهی ایران
پرچمداران انقلاب مشروطیت ایران
جنبش سیاسی اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم
حزب لیبرال ایران
سازمان پیشگامان‏


پس از قادسیه 57 ، شورشیان تمامی منتقدین را به زندانها مذهبی مورد حبس ، شکنجه و اعدام قرار دادند که تا کنون شوربختانه این روند غیر انسانی ادامه دارد.
در راستای حمایت از شیر مردان و شیر زنان در بندمان ما آزادیخواهان و جریان های سیاسی گرد هم جمع شده و صدای مظلوم زندانیان سیاسی را به گوش جهانیان میرسانیم
حضور پر شور شما هم میهنان ارجمند باعث روحیه صد چندان زند
انیان سیاسی در درون زندانهای ضحاک زمان خواهد بود .
بیایید همه ما صدای زندانیان سیاسی باشیم
مکان : میدان سرگل توریت استکهل...
م سوئد
زمان : شنبه 17 نوامبر ساعت 4 بعدظهر
امضا کنندگان :
امضا کنندگان:
سازمان رستاخیز نوین ایران
انجمن پادشاهی ایران
پرچمداران انقلاب مشروطیت ایران
جنبش سیاسی اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم
حزب لیبرال ایران
سازمان پیشگامان