اتحاد ایرانیان در زیر پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشانکلیپ اتحاد ایرانیان در زیر پرچم شیر و خورشید نشان با تصاویری از ایرانیان از سراسر جهان در کنار پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان. تهیه کننده : مبارز نستوه