نقض حقوق بشر و تحریم‌های بین‌المللی


مسئولیت بخش عمده‌ای از ناقضان حقوق بشر محرز است و می‌توان بر اساس آن از جامعه جهانی خواست که آنان را مورد تحریم قرار دهد. سه موردی که بیانیه عدالت برای ایران نام برده از این قبیل است. ولی نمونه این افراد کم نیستند، و فعالان حقوق بشر با معرفی آنان به جامعه جهانی می‌توانند دامنه این تحریم را گسترش دهند تا شاید به این وسیله غول افسارگسیخته‌ای که با شکنجه و اعدام و تبعیض در ایران درد و مصیبت و مرگ می‌آفریند مهار شود و رفتارهای بدوی و قرون وسطایی آن خاتمه یابد.

yaddasht-e hossein bagher zadeh taht-e onvan-e "نقض حقوق بشر و تحریم‌های بین‌المللی"