پیام شاهزاده رضا پهلویشاهزاده رضا پهلوی:
هم میهنان عزیز و دوستان ایران
هم میهنان آزادیخواه من باردیگر با همبستگی پشتیبانی خود را از کسانی که تحت ستم رژیم جمهوری اسلامی هستند به جهانیان نشان خواهند داد. روزشنبه ۲۵  و یکشنبه ۲۶ آذر ماه  ۱۳۹۱ هم میهنانمان با دردست داشتن شمع در شهرهای محل سکونتشان برای اعلام پشتیبانی از زندانیان سیاسی در ایران به خیابان ها خواهند آمد. دراز مدتی است که ایرانیان در سکوت در زندان های ایران با مخفی کاری های شنیع این رژیم تحت ستم بوده اند. هیچ یک از ما آزاد نیست تا زمانی که هم میهنانمان تحت چنین شرایط زجرآوری به سر می برند و ما می بایست این زجرمستمر را به جهانیان یادآور شویم.
من همواره پشتیبان جنبش های صلح جویانه مانند جنبش شمع های روشن هستم، من تمامی دوستان ایران آزاد را تشویق می کنم که با دردست داشتن شمع در شهرهای محل سکونتشان به هم میهنانم بپیوندند. ما را در رساتر کردن پیاممان به رژیم روحانیون یاری کنید: ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستیم.
بیایید در این مراسم به تمامی باورهای سیاسی و دینی احترام بگذاریم و خوش آمد بگوییم به تمامی شهروندان آزادی خواهی که در کنار ما خواهند ایستاد.
 
از پشتیبانی شما سپاسگزارم
 
خداوند نگهدار ایران باد