تندیس زرتشت بزرگ در کلیسای ساختمان راکفلر مموریال در دانشگاه شیکاگو امریکا Statue of Zoroaster at Rockfeller Chapel


 


Die Statue von Zarathustra ( der Persische Prophet) an einer Kirche in Amerikaتندیس زرتشت بزرگ در کلیسای ساختمان راکفلر مموریال در دانشگاه شیکاگو امریکا Statue of Zoroaster at Rockfeller Chapel
-------------------------------------------------------------------------

بیش از ۱۰۰ تندیس سنگی‌، بیرونِ این کلیسا را آذین داده اند که نمایانگر " آیین، فرزانگی، مردمان " میباشند. در کلیسای راکفلر، در بالای درِ ورودی بزرگ‌، یک ردیف بگونه شیروانی، از ۱۵ تندیس سراسر قد از کسان آیینی که نمایانگر "رژه" آدمهای دینی‌ و فرزانگی در درازنای تاریخ آدمیان میباشند، درست شده است که تندیس زرتشت بزرگ ایرانی بین تندیسهای ابراهیم و موسا و عیسا و افلاتون و... قرار گرفته است.

تندیس سازِ این کار هنری "آلریک اِلرهوسن" است که نام این کار هنری که ۱۵ تندیس میباشند را گذاشته "مارچ آف ریلیجِن" است. بگمانم که به پارسی میشود "رژه آیین" که همانا واژه "مارچ" به چمهای: پیشرفت، جنبش، راهپیمایی، و "هم مرز بودن" هم میدهد، ولی‌ اکنون ما میگوییم "رژه".
همه نامهای این ۱۵ تندیس را به پارسی‌ نمیدانم ولی‌ به انگلیسی مینویسم : 
The “March of Religion”: from west to east, Abraham, Moses, Elijah (founder of the prophetic order), Isaiah (greatest of the literary prophets), Zoroaster, Plato, John the Baptist, Christ, Peter, Paul, Athanasius, Augustine, Francis, Martin Luther, and John Calvin 
در این رژه قدیمی‌ترین فرد که ابراهیم هست در ردیف نخست قرار گرفته وپس از او تندیس عیسا و زرتشت خردمند ایرانی قرار گرفته است. زرتشت ایرانی پیش از افلاتون میباشد که خود این نشانگرِ این است که بگمان بسیار بالا، فلسفه دانانِ سرشناس یونان خیلی‌ از ایده‌هایشان را از زرتشت بزرگ ایرانزمین گرفته اند. زیر پای زرتشت بزرگ آتش است و در دست او آتشدان، همان فروزانه و آتشدانی که به دست تندیس آزادی آمریکا داده اند و پرتوی نور میترا را هم روی سرش گذاشته اند و از فرهنگ ما دزدیده اند و از فلسفه زرتشت و میترا بهره میگیرند.
باید نمارش کنم که مهمترین بخش قانون اساسی‌ آمریکا که "آزادیهای فردی" است، از شوشه هوده آدمی(منشور حقوق بشر) کورش بزرگ ایرانی برداشته شده است . 
ایرانی نژاده بیدار شو آگاهی پیدا کن و هوشیار بمان و دانایی و خردمندی پیشه کن .
(با سپاس از آگاهینامه بانوی ارجمند و آگاه و دانای ایرانزمین، خورشید ایرانزمین (شیده گرامی)
Statue of Zoroaster at Rockfeller Chapel
Lee Lawrie (1877-1963) is one of the most famous American sculptors who have made more than 
300 statues including the Statue of Atlas in Rockfeller Center in New York. 
Ulric Ellerhusen is a German-American sculptor who collaborated with Lee Lawrie in building the March of Religion.
edameh:


March of Religion, which was made in late 1920’s, is the line of fifteen figures including 
Zoroaster, Christ, and Abraham. It is located at the main entrance of Rockfeller Chapel 
on the campus of the University of Chicago. 
The figure below shows Prophet Zoroaster. The Statue of Zoroaster stands 
between Plato and Isaiah and they all represent the “goodly fellowship of the prophets.”
In 1931, Ellerhusen built a panel (see below) for the entrance to the Oriental Institute 
of the University of Chicago. On the center of the panel there is 
an Egyptian figure representing the East. Behind him stands famous historical 
figures from the East including Darius the Great, 
Ashurbanipal the Assyrian King and Khosrow Parviz the famous Sasanian King