اما من ايستادم و اهميت ندادم بخاطر وطنماین لینک را در فیس بوک دوست و مبارز همیشگی نازنینم محمد سامری فرد دیدم و طاقت نیاوردم در وب سایتم نگذارم

فراخوان ٢٥ بهمن

امروز در فراخوانى كه از طرف زندانيان سياسى صادر شده بود شركت كردم. روبروى لانه جاسوسى جمهورى اسلامى در لندن. اما متاسفانه با توهين طرفداران موج سبز روبرو شدم و به من گفتند از ما فاصله بگير. به من اجازه نمی خواستند بدهند تا پرچم شیر و خورشید را در دست بگیرم.

اما من ايستادم و اهميت ندادم بخاطر وطنم، تمام عزيزانى كه جان دادن در راه آزادى و به احترام زندانيان سياسى.


زنده باد ايران
 ✌️