کشتار سرباز مرز بان!


توجه به تروریستهایی که جوانان مرزبان ما را به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی هدف قرار میدهند.

همچنین یادآوری به تندروهایی که راه مبارزه با آزادی را گم کرده اند.

به هر مرزی در هر کشوری در دنیا حمله کنی سرباز مرزبان باید از خودش دفاع کنه. اگر با رژیم مشکل داریم, با همبستگی و اتحاد و نافرمانی مدنی همصدا بشیم، به جای کشتن سربازهای ۱۸ ساله لب مرز. بعدشم احساس قربانی شدن نکنیم، یک گروه میره زیر چتر عربستان، اون یکی، اسراییل، اون یکی تفنگ میگیره میخواد به مرز حمله کنه. مگه آخوند تو مرز هست؟ اون سرباز جوان هموطن تو هست که بیشترشون را با زور فرستادن سربازی تا بتوانند کارت خدمت بگیرند زندگی شون را بسازند.جونشون را میخوایی بگیری میخوایی دفاع نکنند؟  فقط دشمن به مرز حمله میکنه. مجاهدین هم با صدام همدست شده بودند و سرباز وطن می‌کشتند فرق شما چیه؟ جوانهامون را شستشوی مغزی قربانی قدرت طلبیهاتون نکنید.

درود به شرف تمام ارتشیان مخصوصا سربازهای مرزبان وطنمون ایران.

Some words with terrorist groups which attack the Iranian border younge soldiers and call themself fighters!
at Iranian borders, which they think by holding gun and attacking the borders makes them a fighter! Any where in the world if you attack any borders & kill soldiers they have to fight you back. Its called terror don't act as victims in media! Mullah are not sitting in borders. You don't want them let's get united instead of every group do what they want.  You are not fighter by killing some 18 years old soldiers at border. No matter if its Islamic regime or not in Iran, armies duty  is defending the borders & don't forget military is mandatory in Iran. Most youngsters are forced to it. So if you attack borders you are not a victim but you are enemy to them.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر