حامد اسماعیلیون این روزها مشغول کاسبی خون استکاسبی خون #حامد_اسماعیلیون


در حالی که مردم ایران وسط مبارزه با رژیم هستند و جانشان را کف دستشان گرفته اند و بسیاری از بازاریان و.. در همراهی با مردم اعتصاب کرده اند، حامد اسماعیلیون مشغول فروش بلیط مستند خودش است

حامد اسماعیلیون این روزها مشغول کاسبی خون استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر