عدم پرداخت حقوق معوقه؛ مسئله زندگی روزمره و ادامه حيات کارگران


عدم پرداخت حقوق معوقه؛ مسئله زندگی روزمره و ادامه حيات کارگران

12:08 Donnerstag, 25.Oktober 2012
پنج ماه حقوق پنج هزار کارگر کارخانه گيتی پسند اصفهان پرداخت نشده است. اين خبر را برخی از خبرگزاری های رسمی و سايت های کارگری در ايران گفته اند.
هزاران بازنشسته تامين اجتماعی دو ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند. اين خبر را سايت بازتاب امروز،‌ خبرگزاری ايلنا و اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرده و گفته اند که گروهی از اين بازنشستگان در اعتراض به اين وضعيت تجمع کردند.
صدها کارگر کارخانه های صنايع فلزی شماره يک و دو در مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و استانداری تهران تجمع کردند. يکی از خواسته های تجمع کنندگان،‌ پرداخت حقوق معوقه بود. اين خبر توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام شده است.
فقط اين سه خبر نيستند که به آنها اشاره شد. به گواه اخبار و گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های رسمی و سايت های کارگری،‌ کارخانه های بسياری در مازندران،‌ کاشان،‌ خوزستان،‌ تهران،‌ اراک،‌ فارس، يزد،‌ قزوين،‌ آذربايجان شرقی و ديگر نقاط ايران از پرداخت دستمزد کارگران باز مانده اند يا اينکه از پرداخت آن خودداری می کنند.