سیمرغ هرگز نمیمیرد بلکه از خاکسترش سیمرغها متولد میشوند
رضا شاه بچه محل خودم.سوادکوهی (آلاشتی) که به هیچ آخوند و اجنبی و وطن فروشی باج نداد.ایران ویران را آباد کرد.پسرش.مردی دموکرات و ادامه دهنده راه پدر منتهی مدرنتر.خواهان ایران و ایرانی سربلند.افسوس که ویرانیان بر ایرانیان چیره گشتند.اما سیمرغ هرگز نمیمیرد بلکه از خاکسترش سیمرغها متولد میشوند.جاوید شاه پاینده باد ایران سربلند باد ایرانی.روانتان شاد.

hamze