مبارزه با اعدام در ایران: ممانعت از اعزام سید محمد سیف‌زاده به مراکز درمانی
مبارزه با اعدام در ایران: ممانعت از اعزام سید محمد سیف‌زاده به مراکز درمانی: به نقل از کلمه؛ اخیرا دادستانی تهران این وکیل زندانی را از معالجه توسط دندانپزشک معتمدش محروم کرده و به او گفته شده که باید دندانپزشک دیگ...

http://executioniniran.blogspot.no/2015/01/blog-post_64.html