رضا شاه اَبر مرد تاریخ ایران کاری از ایرج خرمدین

قابل توجه مو شيره ای - ان قطاع - فرو.نده ، وتمام هميشه ناراضی های ديگر
روی پرچم اربابان خود در زير کليک کند تا شايد از مغلطه بازی و چاپلوسی برای اکثريت نادان و آماده خور ايرانی دست برداريد.
1 - چرا نمی گوئيد مشکلات اصلی ايرانيان از آنجا شروع شد که دو ابرمرد تاريخ ايران ( شاهنشاهان فقيد پهلوی ) روال آبديدگی فرهنگی خود را با سرعت بيش از حد فرهنگ جاری کشورهای پيشرفته انجام دادند ، واکثريت ما که بخاطر ناخالصيهای کهنه ی فرهنگی و خرافات ، تحمل آن پيشرفت سريع را نداشتيم ، دچارشکنندگی شديم .
2 - چرا نمی گوئيد يکی ديگر از مشکلات ما ايرانيان از آنجا شروع شد که بخاطر رشد سريع صنعتی و اقتصادی در کشور، جمعی پاچه گشاد ، بيل های خود را زمين گذاشتند و از دور افتاده ترين نقاط کشور به مراکز استانها آمدند ، و چون آموزش و تعذيه ی رايگان برای فرزندان آنان مهيا بود ، آنها در دانشگاه های داخل و خارج از کشور پذيرفته ، تنبل و آماده خور شدند و شرف ملی / ميهنی خود را فراموش کرده و بدام بيگانه افتادند . ( منظورم اينستکه اکثريت آنان باصطلاح تحصيل کرده ، ولی دارای ژن کورفکری و نادانی سياسی ی خانوادگی بودند )
3 - چرا نمی گوئيد استعمار جهانی فقط با کمک چند کورفکر سياسی داری مدارک تقليدی دانشگاهی ، و جمعی قصاب و جانی ی بارفروش ميادين ، و متعصبين دينی توانست مقاصد کثيف خود را بمرحله ی اجرا درآورد .
5 - تا بينهايت
علی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر