ادامه دستگيريها در اهواز


ادامه دستگيريها در اهواز 
تعداد بازداشت شدگان به ١٧٠ نفر رسيد

در ادامه دستگيري هاي روزهاي اخير، ٩ نفر در شهر خرمشهر( محمره) روز دوشنبه توسط نيروهاي اطلاعاتي دستگير شدند. اين دستگيري ها هر ساله در چنين روزهائي در سالگرد انتفاضة 2005 ،جهت إيجاد رعب در بين صفوف جوانان عرب صورت مي گيرد
  بنا به گزارشات بيشتر اين دستگيريها شبانه صورت مي گيرد و نيروهاي امنيتي با يورش به منازل ، اين جوانان را با خود روانه بازداشتگاه هاي مخوف مي كنند . به گفته بعضي از خانواده ها كه با فعالان حقوق بشري در ارتباط هستند، در اين روزها از بازداشتگاه "عمليات كارون " استفاده مي شود كه وضعيت اين بازداشتگاه بسيار فجيع و به مراتب بدتر از کهريزک مي باشد و گزارش ها حاكي از آزار و شکنجه گسترده انسان ها در اين مكان مي باشد.
 اسامي بعضي از دستگير شدگان روز دوشنبه مؤرخه ١/٤/٢٠١٣
1- عزيز صالحي 2- باقر مقدم 3- نجم برومي 4- صالح نصيري 5- عبدالله موسوي 6- جارالله هاشمي 7- ابراهيم صياحي 8- كاظم عبيداوي 9- احمد ساعدي


ادامه دستگيريها در اهواز
تعداد بازداشت شدگان به ١٧٠ نفر رسيد

در ادامه دستگيري هاي روزهاي اخير، ٩ نفر در شهر خرمشهر( محمره) روز دوشنبه توسط نيروهاي اطلاعاتي دستگير شدند. اين دستگيري ها هر ساله در چنين روزهائي در سالگرد انتفاضة 2005 ،جهت إيجاد رعب در بين صفوف جوانان عرب صورت مي گيرد
بنا به گزارشات بيشتر اين دستگيريها شبانه صورت مي گيرد و نيروهاي امنيتي با يورش به منازل ، اين جوانان را با خود روانه بازداشتگاه هاي مخوف مي كنند . به گفته بعضي از خانواده ها كه با فعالان حقوق بشري در ارتباط هستند، در اين روزها از بازداشتگاه "عمليات كارون " استفاده مي شود كه وضعيت اين بازداشتگاه بسيار فجيع و به مراتب بدتر از کهريزک مي باشد و گزارش ها حاكي از آزار و شکنجه گسترده انسان ها در اين مكان مي باشد.
... اسامي بعضي از دستگير شدگان روز دوشنبه مؤرخه ١/٤/٢٠١٣
1- عزيز صالحي 2- باقر مقدم 3- نجم برومي 4- صالح نصيري 5- عبدالله موسوي 6- جارالله هاشمي 7- ابراهيم صياحي 8- كاظم عبيداوي 9- احمد ساعدي