پیام نوروزی ابوالفضل عابدینی نصر زندانی سیاسی و عضو حزب پان ایرانیست


درخت تنومند و مقاوم شکوفه کرد و برگ‌های سبزش آسایشگه مردمان دیارش شد. و چه زیبا «بهار» به پاس استواری درخت سبز و تنومد تعظیم کرد.

نوروز بر مردمان بافرهنگ و سرافراز ایران بزرگ شاد باد

پیام نوروزی ابوالفضل عابدینی نصر زندانی سیاسی و عضو حزب پان ایرانیست
paniranist.info