به تظاهرات ما ١۶ ژانویه در فرانسه بپیوندید برای مبارزه با جمهوری اسلامیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر